Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på en bostad med särskild service enligt LSS.

Individapp

En surfplatta eller mobil till den boende

Genom individuella inställningar kan man anpassa stödet utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Boet bygger på tydliggörande pedagogik och ger information om vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och vad som händer sen. Man kan också göra aktivitetsstöd som ytterligare beskriver hur:et och informerar om vem som är med vid en aktivitet.

Personalapp

En mobil till varje personal som är i tjänst under ett arbetspass

I mobilen får personalen tillgång till samtliga boendes dagsplaneringar men även övrig verksamhetsgemensam information. Personal får snabbt och enkelt en överblick över dagens arbete vilket skapar tydlighet i arbetsfördelning och förenklar vid överlämning. Och viktigast av allt: säkerställer att inga arbetsuppgifter missas!

ADMINVERKTYG

Enkelt administationsverktyg

Genom att använda Boet Admin-verktyg i en webläsare kan man enkelt skriva in både verksamhets-gemensamma aktiviteter och arbetsuppgifter men också de boendes respektive planeringar, som utgår från den enskildes genomförandeplan.

Stöd för individen

Boet är ett pedagogiskt stöd för den som bor på en bostad med särskild service. Boet möjliggör ökat självbestämmande och inflytande, större valfrihet och ökad känsla av delaktighet.

Stöd för personalen

Med Boet får personalen all nödvändig information samlad på ett ställe, så att de kan ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Inga arbetsuppgifter missas.

Enkelt adminverktyg

Genom Boets admin-verktyg lägger man enkelt in den information som ska synas i individappen och i personalappen.

Kund

Fideli omsorg

”Att få möjlighet att ingå samarbete med Boet i deras utveckling av framtidens digitala stöd för människor inom ramen för LSS är ett steg i helt rätt riktning för oss, säger Fideli Omsorgs VD David Eller. Att ligga i framkant och att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap i syfte att ge än bättre förutsättningar för dem vi är till för samspelar mycket väl med Boets ambitioner och värderingar, avslutar David.”

Kund

Halmstads kommun

Anna Francke Wiking, Utvecklingschef på Socialförvaltningen, Halmstad kommun: ”Att stötta våra brukare att leva ett så självständigt liv som möjligt har alltid varit en hjärtefråga för oss i Halmstad. Att i samverkan med Boet kunna erbjuda brukare att få vara medskapare vid framtagning av det digitala verktyget är en absolut förutsättning för att ta fram ändamålsenlig välfärdsteknik, då det är brukarna själva som är experterna på sina behov i vardagen.”